Cải cách tiền lương từ 1/7/2024, tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức là bao nhiêu?

Dự kiến cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW sẽ được thực hiện từ 1/7/2024. Khi đó tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức cũng có sự thay đổi.

3 khoản thu nhập của công chức, viên chức khi cải cách tiền lương

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, khi thực hiện cải cách tiền lương, lương cơ sở và hệ số lương hiện tại sẽ được bãi bỏ. Thay vào đó, nhà nước xây dựng chế độ tiền lương mới với cơ cấu gồm lương cơ bản chiếm khoảng 70% và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương; bổ sung thêm quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp).

Sau khi cải cách tiền lương, khoảng 70% tổng lương của công chức, viên chức sẽ là lương cơ bản, còn lại là các khoản phụ cấp và tiền thưởng (nếu có).


Ngoài ra, chính sách cải cách tiền lương cũng sắp xếp lại chế độ phụ cấp hiện hành. Theo đó:

- Công chức, viên chức tiếp tục được hưởng 7 loại phụ cấp gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với quân đội, công an, cơ yếu.

Gộp các loại phụ cấp gồm:

+ Phụ cấp theo nghề được gộp từ các loại phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Áp dụng với công chức, viên chức làm các nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường như giáo dục và đào tạo, y tế, thi hành án dân sự…

+ Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được gộp từ phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt, trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Bỏ các loại phụ cấp áp dụng cho công chức, viên chức: Phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

- Riêng phụ cấp khoán của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì thực hiện nhất quán trên tỉ lệ chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lộ trình cải cách tiền lương

Lộ trình cải cách tiền lương đề ra ban đầu gồm các bước:

- Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị. Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

- Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc cải cách tiền lương được lùi lại.

Dự kiến tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức khi cải cách tiền lương năm 2024

Nếu vẫn thực hiện theo lộ trình cải cách tiền lương của Nghị quyết 27/NQ-TW, tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức năm 2024 có thể sẽ cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Nhận xét